تابلوســازی و خــدمات
ابــزار و سازه های نــمایشگاهی
طــراحی،چاپ و ساخت تیزر و فیلم تبلیغاتی

برخـی از مشتریان گروه تبلیغاتی طاها رسانه امــروز

مشتریان تابلوسازی طاها،تابلو فروشگاه های هایر می،تابلو فروشگاه های یاس و رفاه