طراحی و چاپ اوراق اداری

اوراق اداری شامل سربرگ، پاکت و کارت ویزیت می باشد که توضیحی به اختصار در خصوص هر یک بیان می شود: سربرگ: سربرگ باید تصویر مناسبی برای سازمان یا اداره پدید آورد. باید به عنوان تبلیغی برای سازمان باشد. در یک اداره یا سازمان، نامه کارکردهای متعددی دارد: انتقال اندیشه ها به روی کاغذ، ثبت نظرات ،ثبت دائمی ایده ها و پیشنهادات و در نهایت محیطی برای ارائه پیام  که  در طراحی سربرگ باید کلیه این اهداف در نظر گرفته شود.. اندازه سربرگ A5 , A4 می باشد. پاکت: انسجام و یکپارچگی نقش مهمی در اوراق اداری دارد. سربرگ، پاکت و کارت ویزیت باید با هم هماهنگ و منسجم باشند گویی که از یک خانواده اند. اندازه پاکت تقریباً 10×24 سانتی متر است. کارت ویزیت: تمامی اوراق و آثار چاپی اداری یعنی سربرگ، پاکت و کارت ویزیت باید هم شکل و هماهنگ و  از نظر شکل ظاهری و عناصر بصری شبیه به هم باشند. اندازه کارت ویزیت معمولاً 8×5 سانتی متر می باشد و هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی ارائه می گردد.