انواع اتصالات سیستم کابلی و فیکسچر 


موارد مصرف در (شاپ کیت،قفسه،ویترین ،راهنمای طبقات و..)