پوستر

پوستر نوعی اثر چاپی است که هم جنبه  اطلاع رسانی و هم اعلان رویدادها را با خود به همراه دارد. پوستر کارکردی مشابه اطلاعیه دارد و باید به طور صریح و آشکار ارتباط ایجاد کند تا توجه بیننده را به خود جلب کند و باید تنها بخش کوچکی از متن را داشته باشد تا خواندن آن سریع و آسان باشد.این ابزار همچون آگهی های تبلیغاتی، باید بیننده را در برابر خود متوقف کند، برایش جالب باشد و مخاطب خود را به واکنش وا دارد.